Standaardiseren is een manier om een gemeenschappelijke taal te gaan spreken, waardoor voorzieningen gedeeld kunnen worden, werk en het resultaat daarvan makkelijker op elkaar aansluit en er meer mogelijk wordt dan wanneer iedereen het op zijn eigen houtje blijft doen. Standaardiseren kan over veel dingen gaan en zien we in alle sectoren. Soldaten bijvoorbeeld dragen een uniform. In de Verenigde Staten refereren ze daarnaar zelfs met de term General Issue (GI), waarmee wezenlijk de standaard militair en zijn standaard uitrusting werd aangeduid.

Standaardiseren in de wereld van digitaliseren gaat o.a. over het harmoniseren van werkprocessen, informatiekundige begrippen, opmaak van schermen, presentatie, koppelvlakken tussen informatiesystemen en berichtenverkeer. Dat gebeurt via sectorale informatiemodellen die de taal en structuur vastleggen en komen tot stand langs procesmatige weg. Daarin is het gefaseerd en zorgvuldig omgaan met belangen, verbinden van standpunten en zienswijzen naar gemeenschappelijk gedragen aanpak, inzichten, oplossingsrichtingen en daarna concept standaarden de gangbare weg die leidt tot succes. Managen van verwachtingen, belangen in de omgeving en samenhang van de elementen van de standaard is daarbij onmisbaar. Tenslotte dragen de principes van samenwerken en veranderen hun steentje bij gedurende het vormgeven van deze processen.

Eric speelde een rol bij het vormgeven van uitwisselstandaarden, basis- en kernregistraties en informatiemodellen in de wereld van veiligheid, fysieke infrastructuur, natuur, water, bodem, topografie, cultureel erfgoed alsmede bouwinformatie BIM en de Omgevingswet STOP/TPOD. Hij is eveneens betrokken bij de standaardisatie in de sterk groeiende wereld van Digital Twinning en definitie-catalogi voor sectoren en informatieketens