Overheden beslissen op meer gronden dan geld alleen.

Sinds de introductie van PRINCE II is de businesscase niet meer weg te denken bij de besluitvorming om een nieuw project te starten. Projecten die steeds vaker bezuinigingen al dan niet gecombineerd met innovaties omvatten. Overheden beslissen evenwel niet alleen op basis van terugverdientijd maar kijken ook naar maatschappelijke factoren. Visie gaat verder dan financieel verantwoord investeren.

Investeringen in een digitale maatschappij zijn vaak visie-gedreven.

De Public Case is een probaat middel om maatschappelijk verantwoorde investeringen te rechtvaardigen. 2010 Eric van Capelleveen

Bij het initiëren van een project of programma speelt vandaag de dag al snel een bezuiniging of kostenreductie. Vaak gaat dat samen met het realiseren van een innovatie, waar samenwerking onlosmakelijk een onderdeel van uitmaakt. Steeds vaker ontstaan samenwerkingsverbanden waar gezamenlijk een informatie- of kennisinfrastructuur wordt opgebouwd of geëxploiteerd. Bij dergelijke initiatieven wordt in de fase van het opstellen van een projectbrief of PID (Project Initiatie Document) (De PRINCE II term voor een Plan van Aanpak) de business case gebruikt om de zakelijke investering voor het initaitief te onderbouwen.

Niet zelden worstelt zowel de opdrachtgever(s) als de projectmanager in spe met het feit dat de financiële cijfers moeilijk te vinden en te kwantificeren zijn. Kwalificatie van de voor- en nadelen wil in de regel nog wel lukken. Het resultaat kan zijn dat de business case erg dun wordt en het initiatief op basis van fianciële argumenten zelf niet door kan gaan. De public case biedt hier soelaas. Zonder een omvangrijk traject in te gaan dat veelal samen hangt met het uitvoeren van een maatschappelijke kosten baten analyse MKBA volgens de OEI systematiek, kunnen de argumenten die ten grondslag liggen aan de visiegestuurde ontwikkeling scherp gemaakt worden. Maatschappelijke effecten worden samenhangend gekwalificeerd en verbonden aan politieke afspraken.