Wanneer uw opgave voldoet aan meerdere van de onderstaande karakteriseringen, past deze bij de dienstverlening die door iX-change Organisatieadvies wordt aangeboden. Daarmee kunt u rekenen op toegevoegde waarde die door de beschikbare expertise, kennis, competenties, ingebracht zal worden.

Verandervol

De opgaven waar wij aan werken zijn te typeren als verandervol. Een recent voorbeeld is de procesmatige ontwikkeling van standaarden binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waar vier verandertafels elkaar treffen. (1) Verandering van wet- en regelgeving, (2) verandering van werk- en stuurprocessen bij makende en gebruikende organisaties, (3) verandering van ICT-voorzieningen zowel in het stelsel als bij gebruikende organisatie en (4) de verandertafel van standaarden zelf. Die tafel gaat over de verandering van meer digitaal betekenisvol (machineleesbaar) maken van ‘regels’ en haar ‘werkingsgebieden‘ terwijl mensleesbaarheid ook ondersteund moet blijven worden. We benutten het gedachtengoed over veranderen zoals bijvoorbeeld door Leon de Caluwe, Hanna Boersema en Hans Vermaak is geëxpliciteerd.

Recente verandervolle trajecten zijn de stikstofcrisis en energietransitie. De energietransitie veroorzaakt zowel aan de zijde van publiek en bedrijfsleven als bij de overheid en energieproducenten en distributeurs grote effecten. De stikstofcrisis vraagt om anders denken over de productie van voedsel, vervoer en de rol van ketenpartners daarbij.

Samenwerkingsrijk

De opgaven zijn vrijwel altijd samenwerkingsrijk. Ofwel omdat er meerdere disciplines binnen één organisatie of omdat er meerdere actoren  en/of disciplines tussen organisaties betrokken zijn. Omgaan met belangen, invloed, verwachtingen zijn dan cruciaal voor het kunnen uitvoeren van ons werk en is ons op het lijf geschreven. Samenwerken in ketens zoals in de sectoren van werk & inkomen (BKWI), natuur (MNRP), externe veiligheid en fysieke leefomgeving (DSO) maar ook in de zorg bijvoorbeeld bij het delen van BIG-gegevens. Bij samenwerken gaat het al snel over gedeelde belangen, spelregels bij samenwerken, (juridische) vormgeving van de organisatie van de samenwerking en het vitaal houden van de samenwerking en omgaan met bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten. We benutten daarbij o.a. het gedachtengoed over samenwerken zoals bijvoorbeeld door Edwin Kaats, Wilfried Opheij en Hans Licht is gepubliceerd.

Digitaliseringsrijk

Vrijwel zonder uitzondering zijn onze opgaven digitaliseringsrijk. Soms gaan ze over het toepassen van 3D-CAD en BIM-standaarden, Geo-standaarden (GIS) maar vrijwel alijd over digitale informatisering van werk en ontsluiten van gegevens via informatieknooppunten en informatiehuizen. Daarbij komt snel de financiële vraag (de businesscase en mKBA) om de hoek omdat de inzet van ICT vaak de kosten doet verminderen. Maar steeds vaker gaat het om geheel vernieuwen van het werk of realiseren van een digitaal stelsel  met een nieuwe kosten- en batenstructuur en vraagstukken op het gebied van permanent veranderen (flexibiliteit) en kwaliteit. We benutten het gedachtengoed over keteninformatisering zoals gepubliceerd door Jan Grijpink/Marijn Plomp, Ernst ten Heuvelhof en bijvoorbeeld Remco van Wijk/Erwin Rigter. Daarnaast putten we uit de veelheid aan publicaties over digitalisering (big data, digitale transformatie, CIO 3.0 enz) die elkaar in snel tempo opvolgen.