De wet- en regelgeving / spelregels inzake gegevensbescherming en gegevensverwerking zoals vastgelegd in de AVG Algemene Verordening Gegegevensbescherming is ook van toepassing op de werkzaamheden van iX-Change Organisatieadvies.

Concreet betekent dit dat er invulling gegeven wordt aan:

  1. Het recht om inzage te hebben in de verwerking van persoonsgegevens (ben je bekend bij ons en wat doen we met je persoonsgegevens)
  2. Het recht om vergeten te willen worden. (op verzoek verwijderen van jouw persoonsgegevens)
  3. Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. (op verzoek stoppen met verwerking van jouw persoonsgegevens)
  4. Het recht op een menselijke blik bij beslissen op basis van geautomatiseerde profilering (de menselijk maat toepassen)
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  6. Het recht op rectificatie en aanvulling
  7. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit)

iX-change Organisatieadvies verwerkt persoonsgegevens (naam en bijbehorende contactgegevens) ten behoeve van de adequate uitvoering van en communicatie in haar opdrachten. Geautomatiseerde profilering op basis van persoonsgegevens vindt uit principe NIET plaats. Daarnaast worden contactgegevens gebruikt voor gerichte acquisitie. Indien deze via Email plaats vindt heeft de ontvanger de mogelijkheid direct aan te geven deze emails niet langer te willen ontvangen.

Personen kunnen via een email aan scanner@ix-change.nl opvragen of van hen persoonsgegevens worden aangehouden dan wel aangeven dat zij bezwaar maken tegen gegevensverking van hun persoonsgegevens, vergeten willen worden of een beperking willen van de gegevensverwerking door iX-Change Organisatieadvies.

iX-Change Organisatieadvies heeft maatregelen getroffen om de toegang tot haar informatiesystemen en gegevensverzamelingen alleen voor bevoegden te beperken. Daarbij worden o.a. het HTTPS-protocol, firewalls, encryptie, regelmatig opwaarderen van versies van gebruikte programmatuur om kwetsbaarheden te verminderen en wachtwoorden gebruikt.

Gegevens verzameld involge de adequate uitvoering van opdrachten en gegevens ten behoeve van gerichte acquisitie worden maximaal 7 jaar bewaard (gerekend vanaf 25.05.2018)

iX-Change Organisatieadvies houdt een verwerkingsregister aan overeenkomstig de AVG.

Op autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie over alle rechten die personen onder de AVG hebben.