De mensheid heeft nog nooit zoveel energie gebruik als nu. In de industriële revolutie werd steenkool de energiebron voor het opwekken van warmte en beweging. In de tweede fase van deze industriële revolutie volgde olie en gas als energiebron waarmee warmte, licht, beweging en nieuwe producten zoals plastic werden gerealiseerd. Sinds de Tweede Wereldoorlog volgde de toename in internationale handel, een fenomeen dat we ook wel met globalisering aanduiden. Grondstoffen en eindproducten werden nog meer dan voorheen en vooral in veel grotere hoeveelheden over onze aardbol gesleept. Container- en bulktransport per schip, vliegtuig en vrachtwagens explodeerde. En met de digitale revolutie intensiveerde dat wereldwijde transport nog verder en veranderde fijnmazig distributie naar grootschalige distributiecentra en -netwerken. En nu kondigen drones zich als transport- en inspectiemiddel aan omdat grootschalig verkeer over water, weg en lucht door het bewustzijn over de CO2-uitstoot ter discussie en milieuzones distributie in de stedelijke gebieden reguleren.

bron (c) Nederlandse Spoorwegen Film inspectie drone

Energienetwerken zijn in rap tempo veel complexer geworden. Windmolens, zonnepanelen, warmtecentrales en laad- en opslagpunten voor elektrische voertuigen werden opgenomen in het netwerk dat ontworpen was voor distributie vanuit een beperkt aantal bronnen. Plots stonden netbeheerders voor de opgave de opgewekte energie ook overal in het netwerk te ontvangen en administratie te houden over de energiestromen en de bijbehorende financiële afhandeling.

bron (RES viewer) (Geodan) Tennet infrastructuur Nederland

Energietransitie is dan ook niet alleen het aanpassen van de energie-infrastructuur maar ook het omschakelen naar diverse energiebronnen waarmee de CO2 emissie drastisch gaat dalen. Het is draaien aan meerdere knoppen. Verlagen van het energiegebruik en vooral daar waar dat met CO2 emissie gepaard gaat. Veranderen van energiebronnen naar natuurlijke bronnen zoals wind, water en zon. Voorzien in mogelijkheden om opgewekte energie te bewaren voor andere momenten blijkt daarbij geen geringe opgave. Een Deltaplan voor de energie en ons gedrag qua consumptie blijkt nodig. Het Klimaatakkoord is een eerste stap en het programma voor de Regionale Energie Strategie zijn stappen waarmee Nederland actie ontplooit. En dat is maar goed ook. Als deze plannen vragen om een uitgekiende informatie-infrastructuur. In het programma Voorziening Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET) werken overheden samen om informatie over alle facetten van de transitie te kunnen bieden en delen. Een Digitaal Stelsel Energie (DSE) kan daarbij het middel worden waarmee alle betrokkenen van burger, bedrijf tot overheden zicht hebben op wat er kan, moet en gebeurt. #VIVET #DSE #Digitaal Stelsel Energie (DSE)