Klimaat effect atlas online

Eind 2019 kwam de Klimaat effect atlas online. Een fraai product waarmee een ieder zich een beeld kan vormen van de effecten die wij als mensen op onze aardbol veroorzaken. De altas spitst zich nu toe op overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Deze thema’s corresponderen met de thema’s zoals benoemd in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.  De altas benut landelijke gegevens en geeft haar gebruiker inzicht in mogelijke combinaties die bij stresstesten een rol spelen. De kaart op het thema overstromingen kennen we natuurlijk al uit de landelijke risicokaart. Maar hier wordt met Geografische Informatie Systeem (GIS)-functionaliteit het tevens mogelijk combinatiekaarten te maken.

De viewer laat nu helaas nog niet zien hoe ver overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid) zijn met het inspelen op deze vier effecten. Nu wordt vooral duidelijk wat er kan gebeuren. Maar het optreden van een risico kent een kans op optreden van een bepaald effect. Maatregelen worden in de regel daarop afgestemd. Droogte en wateroverlast hebben effect op waterlopen, bodem en het stedelijk water stelsel.

Hoe ver zijn gemeenten en waterschappen met het aanpassen van hun stedelijk water stelsels (riolering, overstorten en persleidingen) en waar lossen ze deze effecten vooral op met klimaatadaptatie? Met de door de Stichting RIONED ontwikkelde GWSW-standaard kunnen overheden én bedrijven dergelijke stelsels eenduidig vastleggen. Welke standaard regelt de éénduidige vastlegging van de risico’s én de geplande en getroffen maatregelen? De module GWSW-Maatregelen speelt daar al op in. Een monitor in de klimaateffect-atlas zou een waardevolle aanwinst voor Nederland zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.